Artikkel

EDA arengukava 2011 – 2017

EDA arengukava 2011 – 2017

Ulvi Tammer-Jäätes
25.04.2017

Lähtepositsioon

Eesti Diabeediliit on mittetulunduslik organisatsioon ,mis loodi 1992 a. 4 kohaliku diabeetikute seltsi poolt. Tänaseks on Eesti Diabeediliit katusorganisatsiooniks 22 liikmesühingule ja 14 toetajaliikmele üle kogu vabariigi. EDA on eraõiguslik juriidiline isik, kelle liikmeteks on EDA põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad diabeedialal .tegutsevad juriidilised ühingud. Toetajaliikmeteks on diabeedialast tegevust toetavad juriidilised isikud. Diabeet on maailmas enim levinud energiaainevahetushäire, mis on tingitud kõhunäärme poolt toodetava hormooni-insuliini puudusest või vähesusest.
I tüübi diabeetikud vajavad igapäevaselt mitut insuliinisüsti, veresuhkru mõõtmist ja dieeti koos õige reþiimiga. Diabeetikute koolitus on ainus vahend diabeediga toimetulekuks ja raskete hilistüsistuste vältimiseks Eestis on diabeetikuid ca 70 000 inimest. Maailmas põeb diabeeti üle 100 miljoni inimese. Aastaks 2025 prognoosib WHO diabeetikute arvu kolmekordistumist.

Eesmärk

  • Aidata kaasa diabeedialase süsteemi loomisele ja väljaarendamisele Eestis
  • Kõigi diabeetikute ühishuvide eest seismine
  • Kaitsta ühistegevuse läbi diabeedialal tegutsevate ühingute huve ja selle kaudu iga ühingu üksikliikme huve
  • Avaliku arvamuse kujundamine, üldsuse teavitamine diabeedist ja diabeetikute erivajadustest
 • Diabeedialase tegevuse koordineerimine ja ideoloogia kujundamine Eesti Vabariigis

Prioriteedid

  • Koolitus
  • Toimetulekuõpetus
  • Organisatsiooni –kui süsteemi arendamine
  • Preventatsioon
 • Sport ja klubiline tegevus

Ülesanded

  • Diabeetikute ravivõimaluste ja elukvaliteedi parandamine
  • Diabeedialaste probleemide teadvustamine üldsusele ja neile lahenduste otsimine
  • Diabeedialase teabe levitamine elanikkonna hulgas
  • Diabeedialase koolituse korraldamine, suunamine ja arendamine
  • Diabeedialase infolevitamise tugisüsteemi loomine
  • Diabeedialaste uurimistööde, arengukavade ja projektide väljatöötamine, algatamine ja toetamine
  • Liikmesühingute tegevuse koordineerimine ja toetamine
  • Kultuuri ja spordiürituste toetamine
 • Koostöö rahvusvaheliste diabeediorganisatsioonidega, selle kaudu saadava teabe ja kogemuste vahendamine ja osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides

EDA tegevusplaan valdkonniti:

KOOLITUS

  • Koolitus ja nõustamisprogrammide väljatöötamine
  • Õppematerjalide väljaandmine (raamatud, broðüürid, voldikud)
  • Ajakirja Diabetes väljaandmine
  • Vabariiklike koolituste organiseerimine ja rahastamine
  • Lapsdiabeetikute laagri korraldamine ja rahastamine
  • Maakondade diabeedikeskuste loomise toetamine ja varustamine õppevahenditega
  • Koolituse kättesaadavuse tagamine kõigile diabeetikutele diabeediregistri abil
  • Interneti kodulehekülje väljaandmine
  • Seltside varustamine EDA ajakirja ja õppematerjalidega
 • Seltside abistamine lektorite leidmisel kohalikesse koolitusprogrammidesse

REHABILITATSIOON

  • Ühtse rehabilitatsiooni süsteemi loomisele kaasa aitamine
  • Spetsiifiliste abivahendite (glükomeetrid, testribad, lancetid, süstevahendid) tagamine kõigile diabeetikutele arvestades vajadust ja nõudlust
  • Sotsiaal-psühholoogilise nõustamise korraldamine vastavalt diabeedist tingitud erivajadustele.
 • Spetsiifiliste abivahendite vajaduse välja selgitamine

MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED

  • Positiivse avaliku arvamuse kujundamine
  • Diabeedi, tutvustamine elanikkonnale
  • Diabeedi preventatsioon (tervislike eluviiside propageerimine)
  • EDA ja ühingute tegevuse tutvustamine
  • Diabeediga kaasnevate probleemide tõstatamine meedia kaasabil
 • Interneti kodulehekülje väljaandmine

DIABEETIKUTE HUVIDE KAITSE

  • Dieettoodete märgistuse kontroll j a osalemine eksperdina dieettoodete välja töötamisel
  • Spetsiifiliste abivahendite (glükomeetrid, testribad, lancetid, süstevahendid) tagamine kõigile diabeetikutele arvestades vajadust ja nõudlust
 • Spetsiifiliste abivahendite vajaduse välja selgitamine ja kaardistamine diabeediregistris

KOOSTÖÖ EESTI VABARIIGIS TEGUTSEVATE PUUETEGA INIMESTE ORGANISATSIOONIDEGA

KOOSTÖÖ EESTI VABARIIGI RIIGIASUTUSTEGA

 • EDA ekspertkomisjoni töö tõhustamine diabeediga seotud toodete hindamisel (dieettooted, glükomeetrid, testribad jne.)

ORGANISATSIOONI ARENG JA KOOSTÖÖ EDA LIIKMETEGA

  • Kogemuste vahetamine
  • Liikmesühingute ühiste probleemide lahendamine
  • Ühiste koolituste, kultuuri ja meelelahutusürituste korraldamine
  • Ühisürituste rahastamisvõimaluste leidmine
  • Igal aastal korraldab EDA konkurssi aasta seltsi ja aasta tegija nimetusele
  • Diabeediregistri haldamine, andmete sisestus; kaitse ja analüüs
  • Uute seltside loomise toetamine “Uute liikmete – kampaaniate” abil
 • Seltside nõustamine ja igakülgne abistamine

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

  • Osaleda rahvusvaheliste diabeediorganisatsioonide töös (IDF; WHO jne.)
  • Jätkata koostööd Balti-riikide diabeediorganisatsioonidega
  • Esitada projekte ja taotlusi rahvusvahelistele organisatsioonidele ja fondidele diabeedialase tegevuse finantseerimiseks Eestis.
 • Diabeedialaste statistiliste andmete analüüs ja edastamine WHO’le ja IDF’le.

Viited