Artikkel

Töövõimetuspensioni saajatel sotsiaalmaksu erisus

Töövõimetuspensioni saajatel sotsiaalmaksu erisus

Ulvi Tammer-Jäätes
23.04.2017

07.04.2009

EV Sotsiaalministeerium

18. märts 2009

Töövõimetuspensioni saajatele kehtib sotsiaalmaksu maksmisel erisus

Puudega inimeste esindajad on sotsiaalministeeriumi tähelepanu juhtinud sellele, et keerulises majandusolukorras kaotavad tööandjad puudega inimeste töökohti, viidates sotsiaalmaksu maksmise aluseks olevale kõrgele kuumäärale.

Selle aasta algusest tõusis sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 2700 kroonilt 4350 kroonini (so. võrdne kuupalga alammääraga). Paljud töövõime kaotusega inimesed töötavad aga osaajaga, kus teenitav tasu kuus võib jääda alla kuupalga alammäära ning seega peaks tööandja maksma sotsiaalmaksu kõrgemalt määralt kui teenitav tasu.

Sotsiaalministeerium tuletab meelde, et sotsiaalmaksu maksmisel kehtivad erijuhud. Näiteks maksab riik osa sotsiaalmaksu äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja
(edaspidi: tööandja) töötaja eest, kes saab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetuspensioni.

Töövõimetuspensioni saamise õigus tekib alates 40% töövõimekaotuse tuvastamisest. Sealjuures ei maksa riik sotsiaalmaksu nende eest, kellele on määratud töövõimetus, kuid kellel pole piisavat staaþi, et saada töövõimetuspensioni (ehk need on töötajad, kes saavad rahvapensioni).

Riik maksab eespool kirjeldatud töötajate eest sotsiaalmaksu 4350 krooni pealt, mis on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär alates 2009.
aastast.

Selleks, et riik tööandja eest sotsiaalmaksu maksaks, esitab tööandja asukohajärgsele pensioniametile igal kuul taotluse. Selles näidatakse töövõimetuspensioni saavate töötajate andmed:

• ees- ja perekonnanimi;
• isikukood;
• töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev;
• riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa.

Taotlus esitatakse hiljemalt palga arvestamise kuule järgneva kuu 2. kuupäevaks.
Vaata siit sotsiaalmaksu maksmise korda erijuhtudel.

Lisainformatsioon:

Helmi Tampere
Tööturu osakonna peaspetsialist
tel. 626 9193
E-post helmi.tampere@sm.ee

Viited